Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

1. Χρήση της Ιστοσελίδας.

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική παρουσία των Παιδιατρικών Ιατρείων Ευγενίας Δ. Τουλούπη .Τα Παιδιατρικά Ιατρεία Ευγενίας Τουλούπη( στο εξής αναφερόμενο με τους όρους «Εμείς», «Μας», ) λειτουργεί την ιστοσελίδα ………….Οι πληροφορίες που θα βρείτε σε αυτή την Ιστοσελίδα σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας. Παρακαλούμε, προτού επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα Μας, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφτείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν, παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

2. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα Μας , η οποία επεξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας Μας, σχετικά με το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με αθέμιτο τρόπο ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους. Με την εγγραφή σας στη σελίδα Μας συμφωνείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών, τα στοιχεία που υποβάλετε είναι αληθή, δεν σχετίζονται με άλλο πρόσωπο και ότι Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες Μας και τις συμβουλές Μας. Σε περίπτωση που δε μας δώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενδεχομένως δε θα μπορέσουμε σας παράσχουμε τις ορθές συμβουλές.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Εμείς θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνονται όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα Μας, ωστόσο δεν δίνουμε κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνουμε οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας μας. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Ούτε η Εμείς αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος Μας ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο από την πλευρά Μας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

4. Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει σε Εμάς . Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας . Εμείς δεν εγγυόμαστε ούτε δίδουμε οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα Μας , σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι Εμείς εγκρίνουμε ή συστήνουμε ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

5. Ιατρικές Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ως μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητάτε ιατρική συμβουλή .

6.Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν Μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς στην Ιστοσελίδα μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, θα τα εκλαμβάνουμε και θα τα μεταχειριζόμαστε ως μη εμπιστευτικά.

7. Χειρισμός Παραπόνων

Για οποιοδήποτε παράπονο ή παρατήρηση έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ιατρεία Μας στο τηλέφωνο 210 95 800 01 ή γραπτώς μέσω της «Επικοινωνίας» ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου etouloupi@yahoo.gr

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος Μας . Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δε μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων Μας , και συνεπώς δε μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Μας . Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο Μας ή τρίτου μέρους.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

10. Γενικές Πληροφορίες

. Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων Τα παιδιατρικά Ιατρεία διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα Μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.